Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

V nasledujúcom texte by sme Vás radi oboznámili s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej aj „VOP ") , na základe ktorých vybavujeme Vaše nákupy.


Vymedzenie pojmov:


Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:
Predávajúci znamená spoločnosť : CONCETTA, s.r.o., so sídlom Zárieč- Keblov 177, Svederník 013 32, IČO: 36 431 389,zapísanej v OR okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16303/L s miestom podnikania Za plavárňou 1, 010 01 Žilina.
Kontakt na predávajúceho: emailová adresa: vulcano@vulcano.sk alebo tel. kontakt – 041 286 12 16.
E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke – https://eshop.vulcano.sk
Tovar znamená produkty umiestnené na E-shope.
Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.
Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osoba, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.
Objednávka znamená adresované oznámenie Kupujúceho doručené Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku II. VOP. Objednávku sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Tieto VOP upravujú obchodné a právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom: CONCETTA, s.r.o., so sídlom Zárieč- Keblov 177, Svederník 013 32, IČO: 36 431 389, zapísanej v OR okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16303/L s miestom podnikania Za plavárňou 1, 010 01 Žilina ako predávajúcim ( ďalej len ako „predávajúci") a právnickou osobou, alebo fyzickou osobou ako kupujúcim ( ďalej len ako „kupujúci").

1.2. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu: https://eshop.vulcano.sk/#

1.3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy za podmienok stanovených v týchto VOP oboznámil s obsahom VOP predávajúceho a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

2. Objednanie tovaru

2.1. Kupujúci si môže objednať tovar nasledujúcim spôsobom:
a) vyplnením a riadnym odoslaním objednávkového formulára predávajúceho prostredníctvom e-shopu. Takto vykonaná objednávka je považovaná za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b ) odoslaním e-mailu predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu: vulcano@vulcano.sk

2.2. Pri každej objednávke je kupujúci povinný uviesť :
a) meno a priezvisko ,
b) IČO, DIČ, IČ DPH v prípade ak je kupujúci fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba
c) poštovú a fakturačnú adresu
d) telefónne číslo a e-mailovú adresu
e) spôsob dopravy/ vyzdvihnutia tovaru,
f) vyhlásenie , že sa oboznámil s VOP
g) bezvýhradné udelenie súhlasu kupujúceho so spracovaním a použitím jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.3. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia písomného oznámenia predávajúceho o prijatí objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Do času doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí objednávky môže kupujúci stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

2.4. Objednávka t.j. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zaniká, ak predávajúci oznámi kupujúcemu odmietnutie objednávky alebo márnym uplynutím lehoty - 24 hodín od doručenia objednávky bez toho, aby predávajúci oznámil kupujúcemu prijatie objednávky, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Do lehoty podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítavajú sviatky a dni pracovného pokoja.

2.5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je kupujúci ani predávajúci povinný prijať.

2.6. Minimálna hodnota tovaru jednej objednávky je stanovená na sumu 30,-€ s DPH( bez poštovného ). Tovar v objednávke môže kupujúci ľubovoľne kombinovať.

2.7. Kupujúci mladší ako 18 rokov nie je oprávnený kupovať alkoholické nápoje. Kupujúci bude kontrolovaný kuriérom, alebo pri preberaní tovaru v kamennej prevádzka, či má viac ako 18 rokov.

2.8. Objednaný chladený tovar je kupujúci povinný po prevzatí umiestniť do chladného prostredia (od + 2 do + 6 ºC) , aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, alebo pokazeniu. V prípade, ak kupujúci nebude postupovať podľa uvedeného odporúčania, zaniká mu možnosť reklamácie chladeného tovaru.

2.9. Kupujúci je informovaný o doručení objednávky najneskôr v deň doručenia v prípade doručenia prepravcom. V prípade ak bude kupujúcemu doručovaný chladený tovar je povinný objednávku prevziať v deň jej doručenia. Ak kupujúci nebude zastihnutý prepravcom v deň doručenia objednávky na adrese, ktorú uviedol v objednávkovom formulári, alebo si objednávku nevyzdvihne na príslušnom odbernom mieste prepravcu, tak mu zaniká možnosť reklamácie chladeného tovaru. V prípade ak objednávka chladného tovaru nebude doručená v dôsledku chyby prepravnej spoločnosti predávajúci má možnosť reklamácie chladeného tovaru.

3. Dodacie lehoty

3.1. Dodacie lehoty sa líšia od druhu objednaného tovaru. Tovar je expedovaný v čo najkratšom čase podľa kapacít predávajúceho a dostupnosti tovaru. Tovar na sklade je odosielaný vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Termín pravdepodobného dodania tovaru alebo termín osobného odberu tovaru bude kupujúcemu vždy oznámený súčasne s potvrdzujúcim e-mailom, ktorý obdrží od predávajúceho.

3.2. Dodacia lehota môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia ako je uvedené v bode 3.1..

3.3. V prípade, ak je pri jednotlivých tovaroch uvedená poznámka – Nedostupný, takýto tovar nie je možné objednať a bude možné ho dodatočne objednať po jeho doskladnení, resp. keď sa pri ňom objaví poznámka Na sklade.

4. Kúpna cena, platobné podmienky

4.1. Po uzavretí kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu a prepravné náklady za tovar spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

4.2. Cena tovaru je stanovená platným cenníkom predávajúceho, pričom je uvedená pri každom tovare uvedenom v e-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov atď. aj bez predošlého informovania kupujúceho /Na kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ceny tovarov sa táto zmena nevzťahuje. Platná cena spolu s DPH produktov bude kupujúcemu vždy oznámená v potvrdzujúcom e-maily, ktorý kupujúci obdrží od predávajúceho.

4.3. Kupujúci môže uhradiť za objednaný tovar spolu s nákladmi na prepravu:
a) platba online: Platba platobnou kartou MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club. Platby sú realizované prostredníctvom modernej a bezpečnej platobnej brány.
b) bankovým prevodom na účet predávajúceho.
c) na dobierku,
d) v hotovosti alebo platobnou kartou v prípade osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho.

4.4.Súčasne s dodaním objednaného tovaru dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), v ktorej bude vyfakturovaná kúpna cena za objednaný tovar a náklady za dodanie objednaného tovaru spolu s DPH alebo faktúru zašle dodatočne po dodaní tovaru emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

4.5. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením celej kúpnej ceny a nákladov za dodanie objednaného tovaru.

5. Doprava

5.1. V prípade doručenia tovaru prepravcom alebo predávajúcim uhrádza kupujúci cenu za objednaný tovar spolu s cenou za dopravu, ktorá sa môže líšiť v závislosti od veľkosti objednávky. Cena za dopravu tovaru bude kupujúcemu vždy oznámená pri vyplnení objednávkového formuláru, pred zakliknutím tlačidla objednať.
Dodanie je možné:
a) osobný odber v sídle spoločnosti ( zadarmo),
b) doručenie prostredníctvom predávajúceho v rámci mesta Žiliny (bez prímestských častí),
c) doručenie prostredníctvom prepravcu – Packeta.

5.2. Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený na miesto dodania, ktoré uviedol pri zadávaní objednávky.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie objednaného tovaru

6.1. Kupujúci má zákonný nárok na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Podmienkou odstúpenia od zmluvy tzv. vrátenia tovaru je, že tovar nesmie byť používaný, poškodený, musí byť v pôvodnom obale. Spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať predávajúcemu všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktorý obdržal pri kúpe produktu. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. Takto zaslaný produkt predávajúci neprijíma a vracia späť kupujúcemu.

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok predávajúci prevezme tovar späť a vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru a doručenia odstúpenia od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za objednaný tovar, ak sa kupujúci s predávajúcim výslovne nedohodli na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný znášať všetky náklady na vrátenie tovaru. Kupujúci je povinný zaslať alebo vrátiť osobne tovar predávajúcemu späť výlučne na adresu: Za plavárňou 1, 010 08 Žilina.

6.5. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade, ak ide o predaj tovaru:
- ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti, alebo skaze,
- uzatvoreného v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

6.6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
a. sa produkt nevyrába, alebo sa prestal vyrábať,
b. sa zmenila výrazným spôsobom cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje,
c. vystavená cena tovaru bola chybná,
d. kupujúci neuhradí predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu za objednaný tovar v súlade s týmito VOP.

6.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť späť to, čo si plnili pri zachovaní vzájomných nárokov podľa tohto článku.

7. Reklamačný poriadok

Reklamácie vád tovaru sa riadia reklamačným poriadkom, ktorú sú súčasťou týchto VOP.

8. Spracovanie a ochrana osobných údajov

8.1. Súvisiace ustanovenia sú uvedené v príslušnej časti ohľadom ochrany osobných údajov spol. CONCETTA, s.r.o., ktoré́ sú́ dostupné prostredníctvom webovej stránky spoločnosti www.eshop.vulcano.sk.

9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom ku vzniku sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť ani vzájomnou dohodou oboch strán, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu - Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava.

9.2. Pokiaľ k mimosúdnemu riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci má právo podľa charakteru a množstva objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru. V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

10.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

10.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

10.4. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.5. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito VOP neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými a účinným na území Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov

10.6. Tieto VOP vrátane všetkých príloh sú sprístupnené kupujúcemu na internetovej stránke www.eshop.vulcano.sk..

10.7. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.11.2022

10.8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Meno a priezvisko Kupujúceho ...............................
Fakturačná Adresa Kupujúceho ...............................
č. objednávky ...............................

Vec: Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Spoločnosti CONCETTA, s.r.o., so sídlom Zárieč- Keblov 177, Svederník 013 32, IČO: 36 431 389, zapísanej v OR okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16303/L s miestom podnikania Za plavárňou 1, 010 01 Žilina. Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme* od Kúpnej zmluvy, uzatvorenej na základe objednávky č. ............................zo dňa........................ na tento tovar:
• ..................................... - počet kusov ....................,
• ..................................... - počet kusov ....................,
• ..................................... - počet kusov ....................,
• ..................................... - počet kusov ....................,
• ..................................... - počet kusov ....................,

V________________ dňa________

____________________
Podpis

*nehodiace sa preškrtnite

 

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Súkromie - potvrdenie *

Obsah stránky je určený osobám starším ako 18 rokov

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať